top of page

Algemene Voorwaarden

HARTOG & VAN ROSSUM B.V., gevestigd te Geldermalsen - KVK nummer 88373606
 

Algemeen
1. HARTOG & VAN ROSSUM B.V. (“HARTOG & VAN ROSSUM”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
2. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en aanvaard door HARTOG & VAN ROSSUM. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
3. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van opdrachten, zijn daarmee tevens bedoeld eventueel verstrekte lasten. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van de opdrachtgever, is daarmee tevens bedoeld een eventuele lastgever.
4. Niet alleen HARTOG & VAN ROSSUM, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
5. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

 

Geheimhouding
6. HARTOG & VAN ROSSUM is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7. Verstrekte opdrachten worden door HARTOG & VAN ROSSUM uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever en zij die voor opdrachtgever werkzaam zijn. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

 

Uitvoering van de opdracht
8. HARTOG & VAN ROSSUM is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht, eigen tijdsbesteding en zonder toezicht of leiding van de Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan HARTOG & VAN ROSSUM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan HARTOG & VAN ROSSUM worden verstrekt.
 

Toepasselijke gedragsregels
9. HARTOG & VAN ROSSUM voert de opdracht uit conform de Gedragscode voor vertrouwenspersonen aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) welke te vinden is op de website van de LVV: www.lvvv.nl.
 

Facturering en betaling
10. HARTOG & VAN ROSSUM is gerechtigd de gehanteerde tarieven, de bedongen vergoedingen voor onkosten en algemene voorwaarden (periodiek) te wijzigen.
11. Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan HARTOG & VAN ROSSUM binnen 14 dagen na factuurdatum op de door HARTOG & VAN ROSSUM aangegeven wijze.
12. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. Indien niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan HARTOG & VAN ROSSUM de werkzaamheden 
opschorten, nadat de Opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan HARTOG & VAN ROSSUM over het opeisbare bedrag een
vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente.
13. Alle eventuele gemaakte kosten door HARTOG & VAN ROSSUM ter inning van openstaande factuur na verstrijken van 14 dagen na factuurdatum zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

(Tussentijdse) opzegging en beëindiging van de Overeenkomst
14. Zowel Opdrachtgever als HARTOG & VAN ROSSUM hebben het recht de overeenkomst op elk moment te beëindigen met een opzegtermijn van vier weken, bedoeld om lopende werkzaamheden adequaat af te ronden.
 

Aansprakelijkheid/schade
15. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door HARTOG & VAN ROSSUM gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat
HARTOG & VAN ROSSUM onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering kent een verzekerde som per aanspraak van € 500.000,00.
Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor HARTOG & VAN ROSSUM aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door HARTOG & VAN ROSSUM gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft,
vermeerderd met het eigen risico dat HARTOG & VAN ROSSUM onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering draagt. De polisvoorwaarden van bedoelde verzekeringen worden u op eerste verzoek en kosteloos toegezonden. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat HARTOG & VAN ROSSUM voor de specifieke opdracht aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, met een maximum van EUR 10.000,00.
16. De onder 15 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
17. De opdrachtgever vrijwaart HARTOG & VAN ROSSUM tegen aanspraken van derden en hen die voor opdrachtgever werkzaam zijn daaronder begrepen, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 

Rechtskeuze
18. Op de rechtsverhouding tussen HARTOG & VAN ROSSUM en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Indien HARTOG & VAN ROSSUM als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het vorengaande aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.
 

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 31 maart 2023.

Vertrouwenspersoon - Integriteitsbeleid - Klokkenluiders - Meldpunt - Integriteitsschending

bottom of page